fbpx

Obchodní podmínky internetového obchodu společnosti Den Braven Czech and Slovak a.s.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Den Braven Czech and Slovak a.s., a jsou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost:

Den Braven Czech and Slovak a.s.
se sídlem Úvalno 353, 793 91
IČ: 26872072
Zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle B, vložka 2951 u Krajského soudu v Ostravě
Provozovna e-shopu – kontakty a platební údaje na straně Kontakty

a kupujícího (zákazník, spotřebitel) při prodeji zboží formou internetového obchodu. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.

Stručná specifikace minimálního SW a HW, jehož použití si vyžaduje internetový obchod společnosti Den Braven Czech and Slovak a.s. shop.mamutglue.cz:
Nakupování v e-shopu je přístupné ve všech aktualizovaných internetových prohlížečích bez dalšího speciálního softwaru a speciálních požadavcích na výkon hardwaru. Technická dokumentace produktů určená ke stažení je ve formátu PDF, doporučený program pro prohlížení je Adobe Reader.

Informace o produktech:

•  Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
•  Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
•  Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
•  Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
•  Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
•  Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.
•  Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, návody a postupy jsou uvedeny v technických listech a bezpečnostních listech na stránce s výrobky pro rozhodnutí kupujícího o koupi.

Článek I.
Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, a jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel (dále i jen dodavatel nebo prodávající).

Prodávající je obchodní společnost Den Braven Czech and Slovak a.s., se sídlem Úvalno 353, 793 91, IČ: 26872072, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle B, vložka 2951 u rejstříkového soudu v Ostravě, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Další kontaktní údaje prodávajícího jsou na straně Kontakty. Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

Zákazníkem našeho internetového obchodu (nebo jen e-shopu) je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a občanským zákoníkem.

Článek II.
Kupní smlouva

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je závazná objednávka zboží kupujícího, kterou kupující učiní vyplněním internetového objednávkového formuláře na internetových stránkách prodávajícího a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem, který bude kupujícímu zaslán elektronicky na jeho emailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu sdělí při objednávce.

Kupující musí uvést na objednávce minimálně tyto údaje: jméno a příjmení kupujícího, přesné místo dodání včetně PSČ, tj. ulici, město, PSČ, příp. stát, přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa), způsob dodání zboží, specifikace zboží včetně jeho množství, platební metodu. Součástí objednávky kupujícího bude rovněž objednávka konkrétního způsobu dopravy objednaného zboží v případech, kdy kupující požaduje, aby dopravu objednaného zboží zajistil prodávající na účet kupujícího. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s výší nákladů na tuto dopravu, která je uvedena na webových stránkách prodávajícího v objednávkovém formuláři.

Kupující vybírá a objednává zboží na základě prezentace zboží na webových stránkách prodávajícího, http://www.kupsimamuta.cz/, kde je uveden popis zboží, jeho hlavní vlastnosti a cena zboží. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nejsou ze strany prodávajícího nijak zvlášť zpoplatněny, každá strana si nese své náklady na použití komunikačních prostředků sama (náklady na internet, telefon). Předložením (odesláním) objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s výší kupní ceny zboží uvedené u vybraného zboží na webových stránkách prodávajícího, že uvedenou kupní cenu zboží akceptuje bez výhrad, tzn. zboží specifikované v objednávce požaduje k dodání za aktuální kupní cenu uvedenou na webových stránkách prodávajícího. Kupní ceny zboží uvedené na webové stránce prodávajícího jsou uváděny včetně všech daní a poplatků, s výjimkou ceny za dopravu v případě, že ji pro kupujícího zajišťuje prodávající.

Souhlas prodávajícího (akceptace) zasílaný kupujícímu, který je spotřebitelem, bude obsahovat to, co bylo mezi smluvními stranami sjednáno, tj. obsah kupní smlouvy vč. specifikace předmětu prodeje, jeho ceny, místa dodání, způsobu dodání, ceny dopravy apod. Součástí takového sdělení je i odkaz na platné obchodní podmínky, které tvoří součást smlouvy a s kterými byl kupující seznámen při elektronickém uzavírání objednávky.

Učiněním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se předem tj. před učiněním závazné objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně postupu při případných reklamacích, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky na internetových stránkách prodávajícího upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího i bez dohody s kupujícím, a to v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je tedy pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se dle dohody smluvních stran nepoužije. Pokud požadované zboží není na skladě, sdělí prodávající kupujícímu termín, kdy bude zboží k dispozici. Zboží zasíláme jen v rámci České republiky.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
Prodávající prohlašuje, že mechanismus uzavření kupní smlouvy umožňuje kupujícímu opravování chyb vzniklých při zadávání dat před nebo při podání závazné objednávky kupujícího.
Součástí každé kupní smlouvy jsou i obchodní podmínky, které nakupující musí odsouhlasit před uzavřením objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodu podstatné změny okolností, které nevznikly jeho zaviněním.

Článek III.
Doručování, Jakost zboží, Vady zboží, Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

1. Doručování

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Závazek prodávajícího odevzdat zboží dle kupní smlouvy je splněn okamžikem kdy:

•  bude předáno kupujícímu přímo, a to v provozovně prodávajícího, bylo-li sjednáno dodání u prodávajícího
•  při dopravě zboží v případě spotřebitele na straně kupujícího v okamžiku, kdy bude zboží dopravcem předáno kupujícímu, leda by byl dopravce určen kupujícím, aniž mu byl nabídnut prodávajícím, v takovém případě je závazek prodávajícího splněn okamžikem předáním prvnímu dopravci
•  při dopravě zboží v případě podnikatele na straně kupujícího v okamžiku, kdy bude zboží prodávajícím předáno prvnímu dopravci

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení – informace zde.

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, doručí kupujícímu zboží zdarma a poskytne mu slevu z kupní ceny ve výši 5 %. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč, Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

2. Vady zboží – reklamace

Uplatní-li kupující reklamaci (právo z odpovědnosti za vady) prodaného zboží řádným způsobem, je pověřený zaměstnanec za reklamace povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně po obdržení vráceného zboží, ve složitějších případech ve lhůtě 3 pracovních dnů po obdržení zboží. Do této lhůty se však nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pověřený pracovník za reklamace může v odůvodněných případech s kupujícím dohodnout lhůtu delší.

Při reklamaci kupující předloží nákupní doklad, záruční list a reklamované zboží. Předložením nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení, jen pokud kupující jiným věrohodným způsobem doloží, resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil od prodávajícího.

Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem za reklamace jinak, leda by žádal kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Není-li uplatňovaná vada prodávajícím uznána jako oprávněná, odpovědný pracovník prodávajícího je povinen v zákonné lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícího informovat o důvodech zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů nezbytných k jejímu uplatnění. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající od kupujícího neobdržel podklady objektivně nutné pro řádné vyřízení reklamace (části zboží, jiné podklady apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Případné reklamace jsou vyřizovány ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.  

3. Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady, a to podle požadavku kupujícího opravou zboží, nebo výměnou zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (po dohodě s kupujícím lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné, může kupující od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Pokud se v průběhu 6 měsíců ode dne převzetí zboží projeví vada, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

4. Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 12 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu v souladu s jinými právními předpisy.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
•  odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
•  bezplatné odstranění vady opravou;
•  přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
•  vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

Upozornění – výrobky stavební chemie mají většinou skladovatelnost a dobu použití stanovenou na 12 měsíců, u některých typů stavební chemie 18 až 24 měsíců. Konkrétní údaje jsou uvedeny na obalech výrobků a v technické dokumentaci. Nelze poskytovat rozšířené záruky nad rámec této doby.

5. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího, a to tak, že mu zašle vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn na internetových stránkách prodávajícího, a to buď dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího, anebo emailem zaslaným na výše uvedenou kontaktní emailovou adresu prodávajícího, anebo zvolí jinou průkaznou formu odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli v uvedené lhůtě vrátit zboží a vydat mu vše, co na základě kupní smlouvy získal, a to na své náklady. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Tj. kupující odstupující od smlouvy odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Obdržení odstoupení od smlouvy, vč. uvedení dne jeho obdržení, je prodávající povinen kupujícímu potvrdit emailem zaslaným mu na jeho emailovou adresu uvedenou v závazné objednávce kupujícího.

Právo na odstoupení od smlouvy dle §1837 občanského zákoníku spotřebitel nemá, zejména v případě smluv:

• na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
• na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
• na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
• na dodávku zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný na konci stránky.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího uvedené výše. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obrátit na orgány státního dozoru, který v dané oblasti vykonává Česká obchodní inspekce, nebo na příslušný soud.

Prodávající není vůči kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Článek IV.
Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících (kupujících) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, a to se zpracováním a shromažďováním pouze k obchodním účelům prodávajícího, jako je např. zasílání nabídek zboží prodávajícího kupujícímu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a odchylka od jejich ustanovení je možná pouze na základě dohody smluvních stran. Novější obchodní podmínky ruší obchodní podmínky vydané dříve.

Čl. III bod 2 – 5 těchto obchodních podmínek se vztahuje pouze na smluvní vztah s kupujícím v postavení spotřebitele.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014.   

—————————————————————————————————————————————————

>>> Oznámení o odstoupení od smlouvy – VZOR – text ke kopírování <<<

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát (prodávající):
………………………………, sídlo ………………….., IČ …………………, email:…………………
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

…………………………………………………………………………………………………………….

Datum objednání zboží ………………….., číslo objednávky (zakázky) …………………(bylo-li přiděleno, a je-li spotřebiteli známo),
datum obdržení zboží …………………….. (bylo-li již spotřebitelem obdrženo).

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: ……………………………………………….

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: ………………………………………………..

Podpis spotřebitele/spotřebitelů : ……………………………………………… (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum, kdy je oznámení odesíláno ………………….

(*) Nehodící se škrtněte